2017-2018 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин


Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                               Домашнє завдання


                                                
Урок №1 9/23/2017. Службові частини мови.Загальне поняття про прийменник,сполучник,
частку і вигук.
1.Вміти розрізняти прийменники, сполучники, частки і вигуки.
2.Докінчіть вправу №1(починається:Ті часи коли жив і гетьманував ...)
 Дивіться додатки" Службові частини мови","Службові частини мови(вправи)".                                   
              
Нові слова.Службові (від слова служити:працювати на когось).Службові слова виражають
різні відношення між словами;вони не мають лексичного значення,тому служать самостійним
частинам мови( іменникові, прикметникові,займенникові...).
Себто - тобто(сполучник); Кафа- місто у Причорномор*ї (17століття),теперішня Феодосія.

Урок №2 9/30/2017.Службові частини мови.Тренувальні вправи.                              
1.Докінчіть вправу про Сковороду (Прибувши з-за кордону...). Дивіться додаток"Службові частини мови (вправи)".
2.Із тексту "А що ми знаємо про мову" випишіть окремо прийменники, сполучники,частки,
вигуки, тобто виконайте завдання №2.Дивіться додаток "Мова і Бог".
Нові слова: жезл- особливої форми паличка,що служить символом влади;безчестя- ганьба,
погана слава.                               

Урок№3 10/14/2017.Синтаксис.Загальне поняття про речення.
1.Зробіть орфографічне оформлення тексту "А що ми знаємо про мову" (перепишіть у зошит, уставляючи пропущені літери, запишіть разом або окремо префікси с-,що-,най-,не із наступ-
ним словом).Пам*ятайте! Споконвіку,щосуботи, щодня, вранці, вдень -прислівники,
які пишуться разом.
2.Виконайте завдання №2 (під текстом) письмово.
Зразок: прийменники     сполучники       частки                    вигуки
               в,у,від...            а,що,і..             чи,тільки...           доброго ранку,привіт

Дивіться додатки:"Мова і Бог","Службові частини мови(вправи),"Службові частини мови".
3.Ознайомтеся,що вивчає синтаксис  (речення і словосполучення).Дивіться додаток "Синтакси1"
                                                                                           
Споконвіку - з давніх-давен,здавна.
                             
Урок№4 10/28/2017.Словосполучення.Види словосполучень.
1.Вивчіть,що таке словосполучення,які бувають види словосполучень.
2.Виконайте письмово вправу,яку знайдете у додатку "Види словосполучень".
Зразок:захопився властивостями (головне слово захопився; від нього ми ставимо запитання
чим? - властивостями); чарівними властивостями (головне слово властивостями;від нього ми ставимо запитання якими?- чарівними); властивостями води (головне слово властивостями;від нього ставимо запитання чого?- води); грав для неї (головне слово
грав;від нього ми ставимо запитання для кого?- для неї).(Якщо виникнуть запитання,
дзвоніть:1(347)707-6863).
Властивiсть-якість,ознака (quality,property).
Лайка-різкі,образливі слова(offensive words).
Потворні-негарні(ugly).
Урок№5 11/4/2017.Типи підрядного зв*язку(таблиця №82, дивіться додаток"Типи підрядного
зв.).
1.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із поданих словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.

Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того
два іменники не утворюють узгодження.
строкатий- пістрявий, різнокольоровий, різнобарвний (pied).
витривалі - стійкі до морозів (enduring).
Урок№6 11/18/2017.Виконайте письмово вправу №2 (дивіться додаток"Вправа №2").
Пам*ятайте! У кінці розповідних речень ставиться крапка (.), питальних - знак питання(?),
а спонукальні спонукають до чогось (дієслова у таких реченнях стоять у наказовому способі:
не судіть, поважайте). І питальні, і спонукальні, і розповідні речення можуть бути окличними,
якщо вимовити їх із підсиленою інтонацією(!).
Завдання виконати на 2 грудня.
Урок№7 12/2/2017.Головний член речення підмет.                          
1.Вивчіть,як можуть виражатися прості і складені підмети (Додаток"Головний член речення підмет").
2.Виконайте творче завдання №90(Дивіться додаток).
Завдання виконайте на 16 грудня. 
Урок№8 12/16/2017.Головний член речення присудок.
1.Вивчіть,які бувають присудки
2.Виконайте вправу№3 (на розданих копіях).Підкреслити підмети і присудки.                           

Урок №9 1/20/2018. Другорядний член речення додаток(object).
1.Вивчіть,які бувають додатки (прямі і непрямі:direct and indirect).Дивіться додаток"Другорядний член речення(додаток-object).
2.Перепишіть текст"Миколі стало легше",розкриваючи дужки.Поставте слова, що у дужках,у правильному відмінку.У перших трьох абзацах (останнє речення В іі очах він прочитав докір) знайдіть додатки, поставте до них запитання,визначте прямі це додатки чи непрямі.
 Пам*ятайте!1.Прямі додатки(direct object) це питання знахідного відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав (кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває прийменників.
2.Місце і час - це обставина(навіть якщо це іменник із прийменником: Коли Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи (по дорозі до школи).
Перепишіть весь текст акуратно у зошит.
Докір - reproach.
Урок 10 1/27/2018.Другорядний член речення означення (attribute).
1.Вивчіть,які бувають означення (узгоджені і неузгоджені).
2.Виконайте вправу №4 (замініть узгоджені означення на неузгоджені).
Дивіться додаток "Означення узгоджені і неузгоджені".

Урок№11 2/3/2018. Переказ розповідного характеру за романом Богдана Лепкого "Мишка"
Казка для дітей: для малих і великих.
1.Напишіть переказ за твором Богдана Лепкого "Мишка", тобто передайте своїми словами зміст прочитаного (summarize).
Твір можна прочитати,натиснувши на посилання "Навчальні програми,українська література(короткий зміст) 7клас".

Урок№12 2/10/2018. Другорядний член речення обставина.Опрацювати таблицю№95
(Види обставин).Дивіться додаток.
1.Зробити синтаксичний розбір речень (визначити підмет, присудок,додатки,означення,
обставини).
а)Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає .б)Дорогими для мене стали схили Дніпра.
в)У неділю рано-вранці поле вкрилося туманом(Т.Ш).г) Ми завжди пам*ятатимемо героїв
Небесної сотні.д) Сріблястий місяць тихо лив чарівне світло на сонну землю (І.Франко).

Урок№13 2/17/2018.Тренувальні вправи.
1.Перепишіть текст.Визначте підмети, присудки і обставини.

Увечері повернувся батько із зборів додому. На порозі хати він раптом зупинився і прислухався.
Із городу долинули до нього хвилюючі звуки. Хтось грав на скрипці. Батько пішов у той бік.Це його син Лукаш стояв серед городу і грав.Батько ніколи досі не чув такоі гри.Але музика була йому давно знайома.Син грав ту пісню, яку так хотілося йому заспівати на полі.( О. Донченко).

Урок№14 2/24/2018. Робота над текстом " Миколі стало легше" (Читання тексту і визначення
головних і другорядних членів речення).
1. Закінчіть аналіз тексту (визначити головні і другорядні члени речення). У школі ми зробили
два абзаци.Діалог до уваги не беріть ( аналіз не робіть).
Завдання виконати на 10 березня.

Урок№15 3/10/2018. Прикладка як різновид означення.
1.Вивчіть,що таке прикладка.
2. Виконайте вправу №1.(Дивіться додаток "Прикладка як різновид означення").
Принишкли-завмерли,застигли,притихли (quieted down)
 імла- туман; повітря,густо насичене водяною парою (fog) 
кошлатий-сильний, розгнузданий (shaggy )
брід- мілке,неглибоке місце річки ( ford)
заручена- дівчина,яка стала нареченою (betrothed)
таїнство- щось загадкове, таємниче (mystery).

Урок №16.3/17/2018.Робота над текстом.
1. Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Народження заповіту".

Урок№17.3/24/2018.
1.Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Веснянки"(докінчіть).

Урок№18. 4/14/2018.
1.Написати твір на тему:"Великдень у моїй родині".

Урок№19. 4/28/2018. Односкладні речення.

1.Ознайомтеся,які бувають односкладні речення.(Дивіться додаток "Односкладні речення").
2.Виконайте вправу №6. (Дивіться додаток "Вправа №6(односкладні речення).
Завдання виконайте на 12 травня.
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 лист. 2016 р., 18:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2018 р., 12:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2017 р., 17:12
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:44
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 08:03
ĉ
М.docx
(13k)
Olha Matviyishyn,
18 лист. 2015 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 10:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2017 р., 19:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:53
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 лют. 2018 р., 18:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 січ. 2016 р., 14:21
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 11:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 20:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2017 р., 18:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:25
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 січ. 2016 р., 14:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 лют. 2016 р., 20:07
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 20:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:41