2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                               Домашнє завдання


Урок №1 21/09/2019. Індоєвропейська сім'я мов.Основні мовні групи.Розділи мовознавства.
1.Вивчіть:а) які мови належать до слов'янської, германської, романської групи мов;
                 б)що вивчають розділи мовознавства:фонетика, морфологія, синтаксис.
2.Зробіть орфографічне оформлення тексту "А що ми знаємо про мову" (перепишіть у зошит, уставляючи пропущені літери, запишіть разом або окремо префікси с-,що-,най-,не із наступ-
ним словом).Пам'ятайте! Споконвіку,щосуботи, щодня, вранці, вдень -прислівники,
які пишуться разом.
Весь матеріал знайдете на копіях,а текст у додатку "Мова і Бог".
Споконвіку-  з давніх- давен,здавна

Завдання виконати на 5-е жовтня.

Урок№2. 5/10/2019. Синтаксис.Загальне поняття про речення і словосполучення.
1.Ознайомтеся,що вивчає синтаксис  (речення і словосполучення).Дивіться додаток "Синтаксиc1".
2.Виконайте письмово вправу,яку знайдете у додатку "Види словосполучень".
Зразок:захопився властивостями (головне слово захопився; від нього ми ставимо запитання
чим? - властивостями); чарівними властивостями (головне слово властивостями;від нього ми ставимо запитання якими?- чарівними); властивостями води (головне слово властивостями;від нього ставимо запитання чого?- води); грав для неї (головне слово
грав;від нього ми ставимо запитання для кого?- для неї).(Якщо виникнуть запитання,
дзвоніть:1(347)707-6863).
Властивiсть-якість,ознака (quality,property).
Лайка-різкі,образливі слова(offensive words).
Потворні-негарні(ugly)

Урок№3. 12/10/2019. Диктант"Покрова".
1.Виконати всі попередні завдання.Повторити, що вивчає синтаксис.

Урок№4 19/10/2019.Словосполученняипи підрядного зв'язку (таблиця № 82, дивіться додаток " Типи підрядного зв'язку".
1.Вивчіть,що таке словосполучення,які бувають види словосполучень.
2.Виконайте вправи №1 і 2 (знайдете у додатку"Вправи№1і2 підрядний зв'язок ..". З вправи № 1 випишіть тільки ті словосполучення, які утворилися зв'язком узгодження,наприклад рідна пісня.
Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: рідна пісня. Ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення Герої України не
може бути узгодженням, бо Герої - називний відмінок,а України - родовий, крім того,
два іменники не утворюють узгодження.Дивіться додаток "Види словосполучень''.
3.Перепишіть текст "Так мовить Бог" у зошит, розкриваючи дужки (у додатку).

Урок №5 26/10/2019. Види речень за метою висловлювання.
1.Виконайте письмово вправу №2 (дивіться додаток"Вправа №2").
Пам*ятайте! У кінці розповідних речень ставиться крапка (.), питальних - знак питання(?),
а спонукальні спонукають до чогось (дієслова у таких реченнях стоять у наказовому способі:
не судіть, поважайте). І питальні, і спонукальні, і розповідні речення можуть бути окличними,
якщо вимовити їх із підсиленою інтонацією(!).
2.Перепишіть текст "Так мовить Бог" у зошит, розкриваючи дужки.

Урок №6 2/11/2019. Напишіть стислий переказ (summary) оповідання Б.Лепкого "Дзвони".

Завдання виконати на 9-е листопада.

Урок№ 7 9/11/2019. Головні члени речення підмет і присудок. Підмет простий і складений.
1. Проаналізуйте, чим виражається простий і складений підмет (інформацію знайдете на розданій копії).
2. Виконайте творче завдання № 90 і 91( дивіться додаток " Творче завдання №90").
Завдання № 91 виконати обов'язково, 90 - за бажанням.

Урок№ 8 16/11/2019. Види присудків.
1. Вивчіть таблицю №58 (види присудків).
2.Виконайте вправи №1 і 2. Перепишіть речення у зошит, підкресліть головні члени речення.
(завдання знайдете на розданій копії).

Урок №9 23/11/2019. Другорядний член речення додаток(object).
1.Вивчіть,які бувають додатки (прямі і непрямі:direct and indirect).Дивіться додаток"Другорядний член речення(додаток-object).
2.Перепишіть текст"Миколі стало легше",розкриваючи дужки.Поставте слова, що у дужках,у правильному відмінку.У перших трьох абзацах (останнє речення В іі очах він прочитав докір) знайдіть додатки, поставте до них запитання,визначте прямі це додатки чи непрямі.
 Пам*ятайте!1.Прямі додатки(direct object) це питання знахідного відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав (кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває прийменників.
2.Місце і час - це обставина(навіть якщо це іменник із прийменником: Коли Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи (по дорозі до школи).
Перепишіть весь текст акуратно у зошит.
Докір - reproach.

Урок№10  7/12/2019. Іспит за перший триместр.
1.Виконайте всі попередні завдання.
Урок №11  21/12/2020. Контрольний диктант "Різдвяні традиції".
1.Закріпіть все вивчене за перший триместр.
Урок №12  25/01/2020. Написання колективного твору:''Моє слово про Шевченка''.
1. Закінчіть розпочатий у класі твір.

Урок№13  1/2/2020  . Другорядний член речення обставина.
1.Опрацюйте таблицю№95 .Дивіться додаток "Види обставин".
2.Прочитайте текст"Підгорецький замок" і виконайте завдання (додаток"Підгорецький замок").
Пам'ятайте: Обставина місця відповідає на питання:де? куди?звідки?
Наприклад: Звідки?-  з усіх околиць; де? - у замку.
Обставина часу відповідає на питання: коли? доки? як довго?відколи?
Наприклад: Коли?- 1720 року; як довго?- тижнями.
3.Для тих, хто не виконав! Напишіть твір про Т.Г.Шевченка.

Урок №14  8/2/2020.Обставина.Тренувальні вправи.
1.Прочитайте текст"Миколі стало легше",розкриваючи дужки.Поставте слова, що у дужках,у правильному відмінку.У перших трьох абзацах (останнє речення В іі очах він прочитав докір) знайдіть додатки, поставте до них запитання,визначте прямі це додатки чи непрямі.
 Пам*ятайте!1.Прямі додатки(direct object) це питання знахідного відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав (кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває прийменників.Всі інші питання відмінків-це непрямі додатки.
Місце і час - це обставина(навіть якщо це іменник із прийменником: Коли Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи (по дорозі до школи).Підкресліть всі обставини у цьому тексті. Дивіться додаток "Миколі стало легше".
Перепишіть весь текст акуратно у зошит.
Докір - reproach.

Урок №15 15/2/2020. Другорядний член речення означення (attribute).

1.Запам'ятайте! Означення відповідаюь на питання Який?,Яка?,Яке?,Які?,Чий?,Чия?Чиє?Чиї?
Котрий? Котра? Котре? Котрі? Найчастіше означення -це прикметники.(Дивіться додаток
"Означення узгоджене і неузгоджене".
2.Перепишіть акуратно у зошит текст "Тарас Шевченко у Петербурзі'' (Дивіться додаток).
і виконайте відповідні завдання.

Зробити синтакcичний розбір речення  -це  підкреслити головні і другорядні члени речення.
Наприклад! Разом з іншими учнями Ширяєва у 1836 році Шевченко брав участь у розписі Великого, Олександринського та Михайлівського театрів Петербурга.

Шевченко - підмет; брав участь - присудок; у розписі (у чому?)- додаток; у розписі чого?-
театрів - додаток; театрів яких?- Великого, Олександринського, Михайлівського, яких?- петербурзьких -Петербурга - означення;  брав участь з ким? -разом з іншими учнями - додаток;учнями чиїми?- Ширяєва- це означення.

Урок № 16 22/02/2020. Другорядні члени речення.Тренувальні вправи.
1.Вивчіть,які бувають означення (узгоджені і неузгоджені).
2.Виконайте вправу №4 (замініть узгоджені означення на неузгоджені),вправу №2(за бажанням).
Дивіться додаток "Означення узгоджені і неузгоджені"

Урок№ 17 29/02/2020.  Робота над текстом " Миколі стало легше". Перепишіть текст у зошит,розкриваючи дужки.
1. Зробіть аналіз тексту (визначіть головні і другорядні члени речення).
Діалог до уваги не беріть - аналіз не робіть. Дивіться однойменний додаток.

 Пам*ятайте!1.Прямі додатки(direct object) це питання знахідного відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав (кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває прийменників.Всі інші питання відмінків-це непрямі додатки.
Місце і час - це обставина(навіть якщо це  іменник із прийменником: Коли? Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи (по дорозі до школи).Де? наздогнав - на містку(це обставина місця).
Означення -це ознака предмета. Вузлик який? - білий.

Наприклад: Він добре знав, що старенька живе недалеко від них.Він - підмет, знав- присудок, добре (як?)- обставина способу дії. Як?- питання обставини.Старенька - підмет, живе- присудок, недалеко (де?)- обставина, від них - від кого,це додаток.
Користуйтеся копіями і додатками.
Урок№ 18 7/03/2020. Ознайомлення з прикладкою як різновидом означення.
1.Докінчіть вправу №2 ( ту, що ми почали виконувати у школі. Перше речення починається:Виступає круглий місяць з сестрою-зорею(Т.Шевченко).

Урок№19 14/03/2020. Прикладка як різновид означення.
1.Вивчіть,що таке прикладка.
2. Виконайте вправу №1.(Дивіться додаток "Прикладка як різновид означення").
Принишкли-завмерли,застигли,притихли (quieted down)
 імла- туман; повітря,густо насичене водяною парою (fog) 
кошлатий-сильний, розгнузданий (shaggy )
брід- мілке,неглибоке місце річки ( ford)
заручена- дівчина,яка стала нареченою (betrothed)
таїнство- щось загадкове, таємниче (mystery).
3.Робота над текстом.
 Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Народження заповіту".
Дивіться додаток "Doc3"

Урок № 20 21/03/2020. Односкладні речення. Означено-особові речення.

1.Ознайомтеся, які бувають односкладні речення.(Дивіться додаток "Односкладні речення")
2.Опрацюйте матеріал "Означено-особові речення", який знайдете у додатку "Означено-особові речення. Правила".
2.Виконайте вправи №5 і 6 (Дивіться додаток "Вправа №6(односкладні речення).
3.Напишіть про свій робочий день, вживаючи означено-собові речення.

Запам'ятайте! В означено-особових реченнях присудки виражаються дієсловами в 1 і 2 особах однини і множини (1-я,2- ти, 1-ми, 2-ви). Підмет у таких реченнях відсутній (немає): Я не люблю сидіти у вільний час удома. Це  двоскладне речення. Не люблю сидіти у вільний час удома. Це односкладне означено-особове речення.

На хлопський розум: коли ми опускаємо підмети-займенники Я,Ти, Ми,Ви,то
отримуємо означено-особове речення (для дійсного способу).

                                   Особи дієслів
Однина                                                               Множина

1-ша особа -  Я                                            1-ша особа - Ми
2-га особа  - Ти                                            2- га особа - Ви
3-тя особа - Він, Вона, Воно                       3-тя  особа - Вони

Яскравий приклад означено-особових речень - це 10 Божих заповідей:

1. Не взивай(ти) намарне імени Господа Бога твого.
2. Пам'ятай день святий святкувати.
3. Шануй батька твого і матір твою і т. д - це наказовий спосіб (command, imperative mood).

 Урок №21 28/03/2020. Неозначено-особові речення.
1. Опрацюйте матеріал про неозначено-особові речення.
2. Виконайте письмово вправи № 1 і 2. Дивіться додаток ''Неозначено-особові речення".

У неозначено-особових реченнях є тільки присудок (дія, дієслово) у 3-ій особі множини (вони) у теперішньому  і минулому часах: кажуть, казали.

ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!

Урок №22  4/4/2020. Твір-опис місцевості на основі особистих вражень у художньому стилі.
Художній стиль - це стиль художньої літератури: прози, поезії, драматургії. Мова у такому стилі образна ( багато порівняльних зворотів, епітетів, слів у переносному значенні, різноманітних речень: питальних, окличних).

1. Напишіть твір-опис на одну із поданих тем ( опишіть вулицю або іншу місцевість у художньому стилі).

Теми творів: 1. Вулиця мого дитинства.
                       2. Вулиця, на якій розташована моя школа.
                       3. Цю місцину (місцевість) я пам'ятатиму завжди.


 Пам'ятка

Як писати твір-опис у художньому стилі

1. Виберіть місцевість, яку ви будете описувати.
2. Доберіть матеріал:
а) історія цієї місцевості;
б) місце розташування;
в) розміри;
г) рослинність;
д) пора року, частина доби;
е) ваші враження.
3. Послідовно викладайте свої думки (за планом).
Користуйтесь додатком''Зразки творів-описів місцевості".

Використовуйте у своїх творах такі слова: будівля, хідник ( тротуар), проїжджа частина,
сквер, парк ( парк - це великий сад або гай для прогулянок з алеями, а сквер - невеличкий громадський сад).

Завдання виконайте на 25-е квітня. З радістю допоможу виконати: 1(347) 707-6863
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ!

Урок №23 25/4/2020. Узагальнено-особові речення.
1. Опрацюйте матеріал про узагальнено-особові речення.
2. Виконайте вправи №1,2, 3. Дивіться додаток "Узагальнено-особові речення".

Урок №24   2/5/2020. Безособові речення.
1. Опрацюйте матеріал про безособові речення.
2. Виконайте вправи №1,2,3. Дивіться додаток "Безособові речення".

Завдання виконайте на 9 або 16 травня! Із прийдешнім святом, дорогі і милі
МАТУСІ!!!                                                
                           

Урок№11 2/3/2018. Переказ розповідного характеру за романом Богдана Лепкого "Мишка"
Казка для дітей: для малих і великих.
1.Напишіть переказ за твором Богдана Лепкого "Мишка", тобто передайте своїми словами зміст прочитаного (summarize).
Твір можна прочитати,натиснувши на посилання "Навчальні програми,українська література(короткий зміст) 7клас"
1/3.
ĉ
Doc3.docx
(625k)
Olha Matviyishyn,
20 бер. 2020 р., 15:24
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 трав. 2020 р., 16:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2018 р., 12:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2017 р., 17:12
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
21 лист. 2019 р., 07:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:44
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 08:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2020 р., 12:39
ĉ
М.docx
(13k)
Olha Matviyishyn,
18 лист. 2015 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 10:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2017 р., 19:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 квіт. 2020 р., 13:00
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:53
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 лют. 2018 р., 18:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 бер. 2020 р., 15:41
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 січ. 2016 р., 14:21
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 11:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 лют. 2020 р., 21:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 20:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2017 р., 18:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:25
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 січ. 2016 р., 14:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 лют. 2016 р., 20:07
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2020 р., 12:32
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 20:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 трав. 2020 р., 17:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:41