2018-2019 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин


Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).                                              Домашнє завдання

Урок№1 22/9/2018.Числівник як частина мови.                                                             1.Вивчіть (повторіть) блок-схему"Числівник"
2.Виконайте письмово вправи №1,2,3.Дивіться додаток:Числівники порядкові.


Пам*ятайте, що прийменники від і до вимагають від числівника родового відмінка.
Наприклад: до 385(трьохсот вісімдесяти п*яти).
Урок№2 29/9/2018/. Відмінювання числівників.
1.Виконайте  вправи№1і2(дивіться додаток "Із тексту виписати числівники".              Користуйтеся додатками "Відмінювання числівників від 5 до 80" і " Відмінювання числівників
від 200 до 900".
Урок№3 6/10/2018. Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.                   
1.Вставте пропущені відмінкові форми у вправах 1і 2 ій (дивіться додаток "Вставте пропущені
відмінкові форми числівників").
Урок№4 13/10/2018.Правопис і відмінювання числівників від 200 до 1000.
1.Виконайте вправу №7 письмово (дивіться додаток"Числівники від 200 до 1000'').
Користуйтеся таблицею "Відмінювання числівників від 200 до 900".
2. У названих відмінкових формах числівників знайдіть помилкові і виправте їх.

П*ятсот, п*ятисот, п*ятистам,п*ятистами, на п*ятистах;
двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двохстах.

Урок№5 21/10/2018.
1. Спишіть речення, поставивши числівник у відповідному відмінку ( додаток "Спишіть речення
(числівник)". Користуйтеся таблицями відмінювання

Виконайте завдання на 3 листопада.


Урок №6.11/11/2017.
1.Виконайте письмово вправи, які знайдете у додатку"При утворенні словосполучень із числівниками 2, 3, 4...". Користуйтеся додатком "Вживання збірних числівників".
Виконайте завдання на 2-ге грудня.
Урок№7. 12/2/2017.Займенник як частина мови.                                                                    
1.Вивчіть блок-схему "Займенник"(таблиця№ 74),розряди займенників(таблиця№75).
2.Виконайте письмово вправи №1 і 2(дивіться додаток "Займенник.Вправи").                         
Увага! Займенники пишуться разом із частками,які стали префіксами,суфіксами:
ні-,аби-, де-,-сь.

Через дефіс із будь-, небудь-, казна-,хтозна-, бозна-.
Окремо пишемо роз*єднані прийменниками займенники: аби до кого.     
 Виконайте завдання на 16 грудня.                       
                      
Урок№8.12/16/2017.Займенник.Тренувальні вправи.
1.Перепишіть текст "Слово прощання. Пам*яті Євгена Сверстюка".                        
Вставте займенники із довідки, визначте розряд і відмінок кожного (на розданій копії).

Урок№9.1/20/2018. Відмінювання займенників.Визначення відмінків займенників у тексті.
1.Виконайте вправи№10- 14.Дивіться додаток"Займенникові пари".

Урок№10. 1/27/2018. Морфологічний розбір займенника.                                     
1.Перепишіть текст "Водохреще", розкриваючи дужки.Підкресліть всі займенники, охарактеризуйте виділені слова як частину мови.(Дивіться додаток "Водохреще").

Урок№11. 2/3/2018. Дієслово як частина мови.                        
1.Вивчіть блок-схему "Дієслово" ( на розданій копії).
2.Виконайте вправи №1(докінчити)і 2(дивіться додаток "Творчий самодиктант").
3.Визначте початкову форму, вид, час, особу,дієвідміну дієслів у нижче поданих реченнях.
Великдень приходить, коли оживає природа,прилітають птахи,розквітає земля.Вже багато сотень років люди чекають і ретельно готуються до Великодних свят.

Урок№12.2/10/2018.Виконайте попереднє домашнє завдання : вправу №2 (дивіться
додаток "Творчий самодиктант".
Урок№13. 2/17/2018. Дві дієвідміни дієслів.Чергування приголосних у коренях дієслів при
дієвідмінюванні.
1.Виконайте вправи, які знайдете у додатку "Тренувальні вправи,дві дієвідміни"(завдання№1,а також варіант 1).

Урок№14. 2/24/2018. Дієвідмінювання.Тренувальні ваправи.
1.Виконайте вправу №6 (дивіться додаток).
Завдання виконайте на 10 березня.


Урок№15. 3/10/2018. Перехідні і неперехідні дієслова.
1.Відредагуйте речення і заповніть табличку (дивіться однойменний додаток).
Пам*ятка!1. Час визначаємо тільки при дійсному способі. 2.Перехідним дієслово є тоді,коли дія переходить на предмет у знахідному відмінку без прийменника:вишиває рушник.

Зразок:станьмо- стати, доконаний вид, неперехідне ( бо є прийменник на ), 1 дієвідміна,присудок, наказовий спосіб.
       
 
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 11:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:52
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 21:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 січ. 2017 р., 20:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 08:10
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:32
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 16:08
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2016 р., 20:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 19:15
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 12:13